HAYVANLARI HAYVANSEVELERDEN KORUMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MADDE 1 KURULUŞ

Yasalar ile bu tüzük hükümleri uyarınca; amaç ve hizmet konuları doğrultusunda ve hayvanseverlerin de hayvan haklarında yapmış olduğu ihlalleri vurgulamak, bu konuda kamuoyunu bilinçlendirmek, halkla ilişkiler çalışmaları yapmak üzere kısa adı SİNCAP olan dernek kurulmuştur. Derneğin adı Hayvanları Hayvanseverlerden Koruma Derneği olarak kabul edilmiştir. Bundan böyle bu tüzükte ‘’DERNEK’’ kısa adı ile anılacaktır.

MADDE 2 DERNEK MERKEZİ  

Derneğin merkezi İstanbul’dur.  

Dernek Genel Kurulu, Derneğin merkezini her zaman değiştirebilir.

MADDE 3 AMAÇ VE İLKELER

Dernek, yurt içinde hayvan haklarını korumak, bu konuda hayvan ve çevre hakları konusunda duyarlı kesimleri aydınlatmak, hayvansever olsa bile bir kısım insanların hayvanlara da zarar verdiğini kamuoyuna anlatmak, hayvansever kılıfı altında ayrıcalıklı bir grup olamayacağını paylaşmak ve bu konuda hassas olan her kesimin bilgi birikimlerini ve deneyimlerini toplum yararına çalışmalara yönlendirmeyi amaçlar.


Bu amaçla aşağıdaki ilkeler çerçevesinde çalışır:

3.1.Toplumun gündeminde olan veya olması gereken konularda toplumu aydınlatıcı bilimsel verilere dayanan çalışmalar yapmak, raporlar sunmak, etkinlik düzenlemek, hayvan haklarının da layık olduğu yere kavuşması için yasa teklifleri hazırlamak, kamuoyu oluşturmak, lobi çalışmaları yapmak, hukuki girişimlerde bulunmak, mahkemelerde dava açmak, savcılıklara suç duyurusunda bulunmak, açılmış ya da açılacak davalara müdahil olarak katılmak,

3.2. Hayvan sevgisi altında hayvan dövüşleri yaptıranları, kamuoyu ile paylaşmak

3.3. Hayvan haklarının korunması ve savunulmasında, yasa değişiklik çalışmalarının gerekçesine hayvanların hayvan severlerden bile korunması gerektiğine dair gerekçenin olması için mücadele etmek

3.4. Petshoplardan cins hayvan alımını özendirip sadece kendi hayvanını sevenleri özendirenleri kamuoyuna duyurmak

3.5. Hayvan koleksiyonculuğu yapan hayvanat bahçelerini ve sirkleri buna destek veren belediyeleri ve gerçek ve tüzel kişileri ifşa etmek.

3.6 Hayvanlı sirklere öğrencileri götüren okulları ve eğitmenleri uyarmak

3.7 Tolerans limiti üzerinde havyanları dar bir alanda biriktirip istiflemenin zararlarını kamuoyu ile paylaşmak

3.8 Hayvan Hakları ile ilgili olarak, hayvanlara zarar veren yanlış isimleri dernekleri grupları ya da platformları ifşa etmek

3.9. Derneğin kuruluş amacını oluşturan ‘’hayvanlara zarar veren hayvanseverler‘’ felsefesinin gerek sahipli gerek sahipsiz evcil veya yaban hayatı süren tüm hayvanları için olduğunu her çeşit çalışma ile gündeme getirmek, idari makamlarla kesin işbirliği içinde çalışmak,

3.10. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda, federasyon kurmak ya da bir federasyon ya da konfederasyona katılmak,

3.11. Sincap’ın tanıtılması, toplumda saygınlığının artırılması için çalışmak,

3.12. Amacına ulaşmak için özel ve resmi bütün otoritelerle ilişki kurmak, yazılı ve görsel basında destek arayıp bulmak, sorunları ulusal ve uluslararası platforma taşımak, çözüm yollarını bulup ilgililere göstermek ve izlemek, yanlış kişilerin temsil ehliyetinde olmadığını ilgili kurumlara ispatlamak

3.13. Yukarı da sıralanan ilkeler çerçevesinde diğer Sivil Toplum Kuruluşlarıyla ilişki kurmak, ortak etkinlikler gerçekleştirmek,

MADDE 4 ÇALIŞMA KONULARI

Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki çalışmaları yapar:

4.1 Yurt içinde ve yurt dışında yeni HAYVAN ve ÇEVRE HAKLARI DERNEKLERİ, FEDERASYONLARI ile işbirliği halinde çalışacak derneklerin doğruluğu hakkında kamuoyuna bilgi vermek bunu web sitesi, sosyal medya kanalları ile duyurumunun sağlanması ve her türlü basın ve halkla ilişkiler kanallarının kullanılmak

4.2 Amaç ve ilkeleri doğrultusunda projeler geliştirip uygular. Konferanslar, sempozyumlar, eğitim hizmetleri, paneller, açık oturumlar, forumlar ile fuarlar, sergiler, kermesler, konserler, yarışmalar düzenlenmek

4.3 Amaç ve çalışma konuları gerçekleştirecek mali kaynaklar sağlar; gerek duyarsa TL ya da döviz üzerinden banka hesapları açar oluşturulacak her türlü hizmet projeleri ile çalışmaları uygular, bu amaçla, gerekirse iktisadi işletme kurmak

4.4 DERNEK bünyesinde oluşturulacak çalışma grupları ya da uzman ve danışmanlar aracılığı ile amaç ve çalışma konularında incelemeler ve araştırmalar yapmak.

4.5. Yerleşim yeri ile amaç ve çalışma konuları için gerekli arsa, bina, kamp, kulüp, lokal, sosyal tesisler gibi taşınmaz malları satın alır, kiralar, kiraya verir bu amaçla her türlü inşaat yaptırır. Taşınır mallar, menkul değerler ve haklar alıp ve satmak

4.6. Broşür, katalog, bülten, gazete ve kitaplar, internet, kablo, radyo ve televizyon gibi iletişim imkânlarını kullanmak

4.7. Yurt içi ve yurt dışında her türlü geziler düzenlemek

4.8. Derneğe maddi kaynak sağlamak için her türlü hediyelik eşya yapar, yaptırır veya satın alır. Bunları Dernek yararına açık ve kapalı her türlü mekânda satışını yapar ve yaptırır.                                     

4.9. Yardım toplama kanunu ile Tüzük hükümlerine uygun olarak bağış ve yardım alır; bağış ve yardımda bulunur.

4.10. Amaç ve ilkelerini gerçekleştirmek için yasalarda öngörülen diğer çalışmaları yapar, yönetmelikler hazırlar.

4.11. Doğal kaynakların ve hayvanların korunmasına doğrudan veya dolaylı olarak eğitim, araştırma, proje ve uygulama çalışmaları yoluyla katkıda bulunur. Dernek bu amaca ulaşmak için doğa-insan ilişkilerinin ve doğal değerlerin tanıtılması, sevdirilmesi, doğayı ve onun bir parçası olan hayvanları koruma bilincinin yaygınlaşması, doğa ile ilgili sorunlara kamuoyunun dikkatinin çekilmesi, hayvanların korunmaları, yardıma muhtaç olanlarının bakım ve sağlıklı yaşamalarını sağlamak için bakımevi ve rehabilitasyon merkezlerinin kurulması ve işletilmesi, hayvanların doğal yaşam ortamlarının artırılması için çalışır.

4.12. Doğal yaşam alanlarının ve ekosistemlerin korunması için her türlü çalışmayı yapar. Bu konuda zararlı çalışmalar yapan, tüzük amaçları dışında hareket eden dernek ve vakıfları ifşa eder, kişileri ise ifşa eder.

4.13. Çocuk ve gençlik gruplarına yönelik eğitim ve aktif koruma çalışmaları yapar.

4.14. Doğal hayatı desteklemek ve kamuoyunu bilinçlendirmek için doğal yaşam ortamlarının oluşacağı parklar ve ormanları kuran kurumların hangilerinin doğru bir rota izlediğini takip edip bunları kamuoyu ile müspet ya da menfi şekilde paylaşır. Dikkat çekmek için gerekirse bu amaç için fidanlıklar oluşturur. Farkındalık çalışmaları yapar.

4.15. Hayvanların korunması, onların acılarının dindirilmesi, topluma karşı uyumlarının sağlanması ve hayvan sevgisinin yaygınlaştırılması, gerek tedavilerinde ve gerekse tedavi araçlarında yenilikler getirilmesi ve bu yolda hizmet veren görünürde olanları, hayvanlara zarar veren hayvanseveler olarak ifşa eder.

4.16. Okullarda, ilgili kuruluşlarda, sosyal medya ortamında slayt ve film gösterileri, sergi veya benzeri görsel etkinlikler yapar.

4.17. Hayvan ve çevre haklarına ilişkin ihlalleri özelikle hayvan sever, doğasever görünümünde olup da tüzüğüne ve duruşuna aykırı hareket eden her kişi ve kurumu yetkili mercilere, kamuoyuna duyurur; gerektiğinde adli ve idari mercilere başvurur.

4.19. Gerekli izinler alındıktan sonra, aynı amaca yönelik uluslararası dernek ve vakıflara üye olur, ulusal veya uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar, doğayı koruma faaliyetlerine katılır.

4.20. İlgili kuruluş ve müesseseler nezdinde girişimlerde bulunur, hayvanlara zarar veren kişi ve kurumlar konularında danışmanlık yapar.

4.21. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunur ve yurtiçinden ve yurtdışından ayni ya da nakdi bağış kabul eder.

4.22. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurar ve işletir.

4.23. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sosyal ve kültürel tesisler kurar ve bunları tefriş eder.

4.24. Üyeleri arasında ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, piyango, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenler veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlar.

4.25. Dernek amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alır ve adı geçen kurumlara, Derneğe üye derneklere ayni ve nakdi yardımda bulunur

4.26. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür.

4.27. Dernek genel kurulunun yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir, kiralayabilir, taşınmazları üzerinde ipotek verebilir veya taşınmaz mallarını satabilir ya da kiralayabilir.

4.28. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer Dernek, dernekler, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturur,

4.29. Yerli ve Yabancı bilim insanları ve müesseseleri ile ilişki kurar, konferans ve seminerler düzenleyerek, tertip edilenlere katılır ve konferanslar düzenler.

4.30. Yurtiçi ve Yurtdışı gerçek ya da tüzel kişiler tarafından yapılan nakdi, koşullu veya koşulsuz ayni bağışları kabul eder.

4.31. Hayvanlara kötü durum ve davranışlarda bulunan özellikle hayvan sever sıfatı ya da kimliği altında bunları yapanlara karşı, gerek olumlu bilim ile gerekse yasaların amir hükümleriyle caydırıcılık veya yaptırımlarının uygulanması yollarında çalışma yapar, gerekli gördüğü yasa değişikliği çalışmalarına katılır, bunun için kamuoyu oluşturur.

4.32. Dernek amaçları doğrultusunda görevlerini yerine getirirken bilcümle basın, yayın, radyo, TV, konferans, yarışma, film, resim, şiir, afiş, pankart basılı bilcümle eğitici ve yaygınlaştırıcı yöntemlerden istifade eder. Bunları bizzat da yayınlayabilir.

4.33. Çocuk ve gençlik gruplarına yönelik eğitim ve aktif koruma çalışmaları yapar. Bu çocuk ve gençlerden doğayı ve hayvanları korumaya yönelik çalışmalar yapacak kişilerden ihtiyaç içinde olanlara çalışmalarını sürdürebilme ve teşvik edilebilmeleri bağlamında eğitimlerine de katkıda bulunmak üzere burs verir, ayni ve nakdi yardımlarda bulunur.

4.35. Hayvanların yasalarla korunmalarını temin edici çalışmalar yapar. Ayrıca   başta üye dernekleri olmak üzere yurt çapındaki muhtelif yerlerde sahipsiz, bakıma muhtaç hayvanlara bakımevlerinde, evinde veya sokaklarda gönüllü olarak bakabilecek kendileri de yardıma muhtaç kişilere hayvan bakımını ve sevgisini teşvik etmek amacıyla her türlü ayni ve nakdi yardımlarda bulunabilir ve bu kişilerin çocuklarının da eğitimlerini sürdürebilmeleri için bu çocuklara burs verir.

4.36. Hayvan ve Çevre Hakları ihlali halinde Mahkemelerde gerek bireysel gerekse tüzel kişilere karşı dava açmak, savcılıklara suç duyurusunda bulunmak, açılmış ya da açılacak davalara müdahil olarak katılır

4,37 Gerek gördüğünde amacı doğrultusunda hareket eden federasyon ya da konfederasyonlara katılır.

MADDE 5 ÜYE OLMA HAKKI

 5.1. Dernek amaçlarına uygun ve 5253 sayılı Dernekler Yasası hükümlerini yerine getirmiş her dernek, kendi Genel Kurulu’nda alacağı katılma kararı ile Derneğe üye olabilir.

5.2. Onursal Üyelik: Derneğe yararlı hizmetleri bulunanlar, Yönetim Kurulu kararıyla Derneğe Onursal Üye olurlar. Onursal üyeler Dernek toplantılarına katılabilir. Ancak bu üyeler oy kullanamayacakları gibi, Dernek organlarına da seçilemezler.

MADDE 6 ÜYELİK BAŞVURUSU VE İNCELEMESİ

Üye olabilme özelliklerine sahip her gerçek kişi  derneğe üye olmak üzere başvurur. Dernek Yönetim Kurulu kendisine ulaşan üyelik başvurusunu 30 gün içinde inceleyerek kabul veya reddini kesin karara bağlar. Yönetim Kurulu kararı posta/elektronik posta/sms ile başvuru sahibine bildirilir. Üyeliği kesinleşen gerçek kişi derneğin ana tüzüğü’nü kabul etmiş sayılır. Dernek Yönetim Kurulu’nun, yapılan başvuruyu gerekçeli ya da gerekçesiz ret hakkı saklıdır

MADDE 7 AMBLEM ve KISA İSİM

Derneği temsil edecek olan amblem, Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir ve yine Yönetim Kurulu kararıyla değiştirilebilir. Derneğin web sayfasında dernek logosu olarak yayınlanır

Derneğin kısa adı “SİNCAP” olarak kabul edilmiştir.


MADDE 8 ÜYELİK SIFATININ SONA ERMESİ

8.1 Üyelik, dernekten çıkma, çıkarılma veya üyenin ölümü ile sona erer.

Üyelikten Çıkarılma: Dernek üyeliğinden çıkarılma nedenleri aşağıda belirtilmiştir.

8.2.1. Derneğin çalışmalarına ve toplantılarına katılmayarak, görev almaktan kaçınmak, verilen görevleri yapmamak. Derneğin amaçlarına ve hizmet felsefesine ilgisiz kalmak.

8.2.2. Dernek Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranmak.

8.3. Üyelikten Çıkarılma Yöntemi ve İtiraz: Dernek Yönetim Kurulu, üyelikten çıkarılmayı gerektiren hallerde ilgili üye hakkındaki şikayet üzerine veya kendiliğinden gereken araştırma ve incelemeyi yaparak, üyenin savunmasını da aldıktan sonra kararını açık oyla ve üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile verir.

Sonuç ilgili üyeye yazılı olarak bildirilir. Çıkarılan üye kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden itibaren başlamak üzere 15 gün içinde Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurul’da itiraz edebilir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanır. İtirazın karara bağlanacağı tarihe kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.


MADDE 10 DERNEĞİN ORGANLARI

Dernek organları aşağıda belirtilmiştir:

Genel Kurul – Yönetim Kurulu – Denetleme Kurulu


MADDE 11 GENEL KURUL

Genel Kurul, Derneğin en yüksek ve en yetkili organıdır. 


MADDE 12 GENEL KURUL TOPLANTILARI

Genel Kurul toplantıları, Dernek yönetim kurulunun en az on beş gün önce belirleyeceği yerde üç yılda bir Ekim ayında mali ve idari işler ile Yönetim Kurulunun gündemi belirlerken getirdiği diğer konuları görüşmek üzere olağan olarak toplanır. Dernek ayrıca Yönetim veya Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü ya da Genel Kurulu oluşturan üye sayısının beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulunun çağrısı ile olağanüstü toplanır.


MADDE 13 ÇAĞRI USULÜ

Yönetim Kurulu tüzüğe göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve toplantı gündemi iadeli taahhütlü mektupla veya üyelere mektup, e-Mail ile bildirilerek, bu hususta bir belge düzenlenir. Yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır.

Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeni ile toplantı yapılamazsa ikinci toplantının nerede hangi gün ve saatte yapılacağı aynı tebligatta belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki zaman bir haftadan az olamaz.


MADDE 14 TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI

Genel Kurul, toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde durum bir tutanakla saptanır.

İkinci toplantı, katılan üye sayısı salt çoğunluk aranmadan toplanır. Genel Kurul, toplantıya katılan temsilcilerin salt çoğunluğu ile karar verir. Ancak Derneğin fesih ve tasfiyesi gibi kararlarda Dernekler Yasası’nın karar yeter sayısına ilişkin esaslara uyulur.


MADDE 15 TOPLANTI USULÜ

Genel Kurul toplantısına katılacak üyeler, kimlik kartlarını gösterip Yönetim Kurulunca düzenlenen listede isimlerinin karşısını imzalayarak toplantı yerine girerler. Bu listeye göre yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla saptanır ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından açılır.

Genel Kurulun açılışını takiben, toplantıyı yönetmek üzere açık oyla bir başkan, bir başkan vekili ile iki sekreterden oluşan bir Başkanlık Divanı seçilir. Toplantı Başkanlık Divanı tarafından yönetilir. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Başkanlık Divanı tarafından imzalanarak Yönetim Kurulu’na teslim edilir.

Genel Kurul yalnız gündemdeki konuları görüşür ve karara bağlar. Ancak, toplantıda hazır bulunan temsilcilerin en az onda birinin görüşülmesini istediği hususların Genel Kurul gündemine alınması zorunludur.


MADDE 16 GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

16.1. Dernek organlarını seçmek,

16.2. Dernek Tüzüğünü değiştirmek,

16.3. Yönetim ve Denetleme kurullarının raporlarını görüşmek, faaliyet ve hesaplardan ötürü ibra etmek,

16.4. Yönetim Kurulu’nun hazırladığı bütçeyi görüşmek aynen veya değiştirerek kabul etmek,

16.5. Derneğin bir federasyona  / konfederasyona katılmasına veya ayrılmasına karar vermek,

16.6. Gerektiğinde derneğe taşınmaz satın almak veya mevcut taşınmazları satmak ya da gerektiğinde bunlar üzerinde Dernek lehi ve aleyhine ipotek tesis ve terkin etmek üzere Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

16.7. Yönetim Kurulu tarafından verilecek kesin üyelikten çıkarma kararlarına karşı yapılacak itirazları karara bağlamak,

16.8. Derneğin feshine veya tasfiyesine karar vermek,

16.9. Yasada ve Tüzükte Genel Kurul’a verilmiş diğer görevleri yerine getirmek.

MADDE 17 KURULLARIN SEÇİMİ

Yönetim Kurulu 5 asıl, 5 yedek üyeden, Denetleme Kurulu 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Adaylar gündemin maddesinde Divan Başkanlığı’na iletilir. Divan Başkanlığı bu adayların isimlerini kesinleştirir. Genel Kurul tarafından görünür bir yere asar. Oy verme yeri, oyların kullanılması, sayımı, dökümü ve seçimle ilgili bütün işler Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından düzenlenir ve yürütülür.

Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun asıl üyeleri ile yedek üyeleri ayrı ayrı seçilir. Oyların eşitliği durumunda kura çekilir.

Seçim sonuçları Başkanlık Divanı tarafından toplantının yapıldığı yerde hemen ilan edilir. Oy pusulaları ve zarfları bir torbaya konularak yeni seçilmiş Yönetim Kurulu’na teslim edilir.

Genel Kurul toplantısında Yönetim ve Denetleme Kurullarına seçilen asıl ve yedek üyelerin adı soyadı, baba adı, doğum tarihi ve yeri, mesleği, işi ve adresi toplantıyı izleyen otuz gün içinde ilgili mercilere yazılı olarak bildirilir.


MADDE 18 YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu, temsilciler arasından üç yıl için Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu üyeleri yapacakları ilk toplantıda; kendi aralarından bir Başkan, iki Başkan yardımcısı, bir Genel Sekreter, bir Sayman ve iki Üye seçerek görev bölüşümü yaparlar. Diğer üyelere de Dernek faaliyetleri ile ilgili görev bölüşümü yapılır.

İstifa eden Başkan veya Yönetim Kurulu Üyeleri, görev süresi içinde yapılan işlerden sorumlu olup, Genel Kurul’a karşı hesap vermekle yükümlüdürler. Bu üyeler, ibra edilmeden tekrar herhangi bir göreve seçilemezler.

Asıl üyeliklerin boşalması halinde, sırası ile yedek üyeler göreve çağrılır.


MADDE 19 YÖNETİM KURULU’NUN ÇALIŞMA USULÜ

Yönetim Kurulu, Dernek işlerinin gerektirdiği hallerde ve en az altı ayda bir defa toplanır. Toplantı gündemi Başkan tarafından belirlenir ve Sekreter üye tarafından yedi gün önceden Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerine duyurulur. Her üye dilediğinde gündeme madde ilave ettirebilir.

Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır. Toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğu ile karar alınabilir. Yönetim Kurulu toplantılarını Başkan, bulunmadığı takdirde Başkan yardımcısı yönetir.

Uzmanlığı gerektiren konuların görüşülmesinde Yönetim Kurulu, gerekirse uzman olan bir kişiyi davet ederek görüşünü alır.


MADDE 20  YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

20.01. Tüzüğün ilgili maddelerinde öngörülen amaç ve amaca yönelik çalışmaları düzenlemek ve gerçekleştirmek.

20.02. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya üçüncü bir kişiye yetki vermek.

20.03. Derneğin gelir ve giderlerine ait işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

20.04. Hayvan haklarının ulusal ve uluslararası çapta geçişimi ve üyelerinin mesleki ilerlemeleri için her türlü etkinliklerde bulunmak, tedbirler ve kararlar almak.

20.05. Derneğin uluslararası etkinlikte bulunması, yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya bu kuruluşlardan ayrılması kararını vermek.

20.06. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak, banka hesabı açmak ya da kapatmak.

20.07. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak.

20.08. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, Dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.

20.09. Genel Kurulda alınan kararları uygulamak.

20.10. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak.

20.11. Bütçenin uygulanmasını sağlamak.

20.12. Dernekler Yasası, ilgili yasa ve yönetmelikler, mevzuat ve bu tüzük ile kendisine tanınan yetkileri kullanmak ve verilen görevleri yapmak.


MADDE 21 YÖNETİM KURULUNUN MÜNFESİH SAYILMASI

Her ne sebeple olursa olsun, Yönetim Kurulu üye sayısı; yedek üyelerin katılımına rağmen, üye tam sayısının salt çoğunluğundan aşağı düşerse, Yönetim Kurulu münfesih sayılır. Bu durumda; Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.


MADDE 22 DERNEĞİN PARASI VE MALLARI

Derneği idari veya mali bir yükün altına sokacak tasarruflar için Yönetim Kurulu kararı zorunludur. Yönetim Kurulu kararının uygulanması için herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine yetki verilebilir.

Derneğin parası Yönetim Kurulu’nun uygun bulacağı bankalarda açılacak hesaplara yatırılır. Ödemeler birisi Sayman Üye olmak koşuluyla Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin imzalarını taşıyan iki imzalı ödeme emri ile yapılır.

Yönetim Kurulu Dernek kasasında günlük işlerin yürütülmesi için bin TL ‘ye kadar para bulundurabilir. Yönetim Kurulu Dernek mallarının en iyi şekilde korunması için gerekli önlemleri alır.

Yıpranmış ve amortisman karşılıkları sıfırlanmış demirbaş, Yönetim Kurulu tutanağı ile kayıttan düşülüp piyasa bedeli ile satılabilir.


MADDE 23 DENETLEME KURULU

 Denetleme Kurulu, Genel Kurulca üç yıllık görev süresi için seçilir. Bu kişiler hukuki ve mali konularda bilgi ve tecrübe sahibi üyeler arasından seçilmiş üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.


MADDE 24 DENETLEME KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

Denetleme Kurulu, Derneğin gelir-gider hesaplarını, bunların dayandığı belge ve kayıtları, muhasebeye ait defterleri denetler.

Bu amaçla Denetleme Kurulu;

24.1. Kasayı sayar, giderlerin tüzük hükümlerine ve yıllık bütçe planına uygun yapılıp yapılmadığını inceler,

24.2. Gerekli gördüğü hallerde gider, belge ve kayıtlar konusunda Yönetim Kurulu’nu uyarır,

24.3. Yönetim Kurulu’nun ibra edilip edilmemesi hususundaki teklifini, bir rapor halinde Genel Kurul’a sunulmak üzere Yönetim Kurulu’na verir,

24.4. Denetleme sonuçlarına göre, gerekiyorsa, Genel Kurul’un olağanüstü toplantıya çağrılmasını ister,

24.5. Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca tutulması gerekli defterleri, belgeleri kontrol eder, işlemlerin yasalara, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygunluğunu denetler,

24.6. Kayıt ve işlemlerde gördüğü yanlışları, noksanları ve usulsüzlükleri Yönetim Kurulu’na yazı ile bildirir, bunların giderilip giderilmediğini takip ve kontrol eder,

24.7. Tüzükte gösterilen diğer görevleri yerine getirir ve yetkilerini kullanır. Gerekli gördüğünde Yönetim Kurulu toplantılarına katılır.

24.9. Denetleme sonunda, usulsüz veya Derneğin mali bünyesini etkileyecek gereksiz giderlerin veya tüzük hükümlerine aykırı borçlanmanın saptanması halinde Genel Kurul’un olağanüstü toplantıya çağrılmasını ister.


MADDE 25 DERNEĞİN BAĞIŞ TOPLAMASI

Dernek, gönüllülerinden ve hayvan hakları destekçilerinden herhangi bir zorlama olmamak koşuluyla, banka, online bağış talimat (mail order) yoluyla veya Dernek merkezinde alındı belgesi karşılığında elden nakdi bağış alabilir. Banka hesap numaralarını resmi web sitesinde

( www.sincapdernegi.org ) yayınlayabilir

Bunun dışında, gene aynı bağış alındı belgesi karşılığında ayni yardım da alabilir. Yardım toplama kanunu çerçevesi içinde valiliklerden izin alması gerekli yardımlar için yönetim kurulunca bu konuda ayrıca karar alınması gerekir.


MADDE 26 SÖZLEŞMELER

Tüzükten doğan veya Genel Kurul’un verdiği yetkiye dayanarak yapılacak tüm sözleşmeler Yönetim Kurulu Kararı ile olur. Sözleşmeleri imzaya, Yönetim Kurulu üyesi veya üyeleri, Yönetim Kurulu kararı ile yetkilendirilir.

MADDE 27 DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

29.1. Bağış: Gerçek veya tüzel kişilerin kendi isteği ile Derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar, yurt dışındaki aynı amaç için çalışan tüzel gerçek kişilerin yaptıkları ayni ve nakdi yardımlar.

29.2.Derneğin mal varlığından elde edilecek gelirler,

29.3. Kiralardan ve işletmelerden sağlanacak gelirler,

MADDE 28 BÜTÇE

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp, Genel Kurulca aynen veya değiştirilerek kabul edilen bütçe 1 Ocak – 31 Aralık itibariyle 1 yıllıktır. Bütçenin fasıl ve maddeleri arasında aktarılan madde için planlanmış miktarın yüzde otuzunu geçmemek kaydı şartıyla Yönetim Kurulu kararıyla aktarmalar mümkündür. Yönetim Kurulu bütçe dışı harcamada bulunamaz. Bütçe dışı harcama ancak Genel Kurul tarafından kabul edilecek ‘ek bütçe’ ile mümkündür.


MADDE 29 DEFTERLER VE MUHASEBE

Yönetim Kurulu Dernekler Yasa’sının ilgili maddesinde belirtilen defterleri tutmak, belgelere dayalı, açık, düzenli ve çağdaş bir muhasebe uygulamakla yükümlüdür.

Ayrıca, üye aidatı tahakkuk ve tahsilin takip etmek üzere, yardımcı defter ile yeteri kadar muhasebe yardımcı defteri gibi işlemlerini kolaylaştırıcı defterler de tutar. Bu yardımcı defterler için noter onayı gerekmez.

MADDE 30 TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula 2/3 çoğunluk ile katılma ve ayrıca oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.


MADDE 31 İÇ YÖNETMELİK

Derneğin işleyiş, yönetim ve iç denetim esasları Yönetim Kurulunca düzenlenecek bir iç yönetmelikte belirlenir. Bu yönetmelik ilk Genel Kurul’un onayına sunulur.


MADDE 32 ATIF

Bu tüzükte açıklık olmayan konularda Dernekler Yasası, Medeni Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.


MADDE 33 BORÇLANMA USULLERİ

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir.

Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.


MADDE 34 DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa denetim gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.


MADDE 35 FESİH VE TASFİYE

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurul’da fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kuralları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel Kurul’da fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.


MADDE 36 YÜRÜRLÜK :

HAYVANLARI HAYVANSEVELERDEN KORUMA DERNEĞİ (SİNCAP)’ a ait  36   maddelik bu tüzük, kurucu üyeler tarafından imzalanarak kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Başa dön